Cao informatie

De cao voor schilders geldt voor iedereen

In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen. Wij zetten op een rij welke cao momenteel geldt en welke gevolgen dat heeft voor je bedrijf. De huidige cao voor schilders is op álle werkgevers met schilders-werkzaamheden van toepassing na de algemeen verbindende verklaring in november 2019. Deze verplichting geldt momenteel tot oktober 2021. 

Vrije dagen

Feestdagen en vakanties

Hoe vallen de feestdagen en schoolvakanties in 2020? En wanneer zijn er verplichte vakantie- en atv-dagen? Handig om te weten bij het maken van een personeels­planning of werkrooster. In dit overzicht zijn de drie weken bouwvak en de derde week wintersluiting niet opgenomen, omdat bedrijven zelf mogen bepalen of ze zich hieraan houden of niet. Bekijk dit overzicht voor schildersbedrijven met personeel:

 

Dag Datum Vrije dag of feestdag?
Woensdag 01-01-2020 Nieuwjaarsdag
Donderdag 02-01-2020  Atv-dag
Vrijdag 03-01-2020 Atv-dag
Vrijdag 10-04-2020   Goede vrijdag
Zondag* 12-04-2020    Eerste Paasdag
Maandag 13-04-2020 Tweede Paasdag
Maandag 27-04-2020 Koningsdag 
Donderdag    21-05-2020 Hemelvaartsdag
Vrijdag 22-05-2020 Verplichte vakantiedag
Zondag* 31-05-2020 Eerste Pinksterdag
Maandag 01-06-2020 Tweede Pinksterdag
Vrijdag 25-12-2020 Eerste Kerstdag
Zaterdag* 26-12-2020 Tweede Kerstdag
Maandag 28-12-2020 Atv-dag
Dinsdag 29-12-2020 Atv-dag
Woensdag 30-12-2020 Atv-dag
Donderdag 31-12-2020 Atv-dag

Let op: Bevrijdingsdag is géén vrije dag voor werknemers in de schildersbranche, zo is afgesproken door OnderhoudNL en LBV in de cao-SAG.
*Werkt de werknemer op zaterdag en/of zondag, dan heeft hij/zij deze dagen vrij.

In principe zijn jouw werknemers tijdens deze feestdagen vrij met behoud van loon. Je kunt hierover wel afspraken maken met werknemers om door te werken en elders in het jaar een dag vrijaf met behoud van loon in te plannen.
Een uitzondering is Bevrijdingsdag; deze dag is géén vrije dag voor schilders, ook niet eens in de vijf jaar.
De vrijdag na Hemelvaartsdag is voor schilders een verplichte snipperdag. Die dag zijn de werknemers vrij. Verplichte snipperdagen worden van het saldo verlofdagen afgeschreven.

Verplichte wintersluiting

In de cao-SAG die OnderhoudNL en de LBV hebben afgesproken (en die voor alle werkgevers en werknemers in de schildersbranche geldt) is een verplichte wintersluiting opgenomen. Hierdoor hebben werknemers recht op drie weken vrijaf, waarvan twee in de cao zijn vastgesteld. 

Dit betekent:

Bij een sluiting van drie weken wordt de derde week aansluitend aan de eerste twee weken opgenomen. Bij een sluiting van twee weken wordt de derde week in overleg met het personeel uiterlijk in week 10 (carnaval) opgenomen. De wintersluiting betaat uit de algemeen erkende feestdagen, aangevuld met atv-dagen en verplichte vakantiedagen.

Wintersluitingen 2020 en 2021

Voor de collectieve wintersluiting in 2020 worden 2 weken verplicht in 2020 opgenomen: 1 week aan het begin van het jaar, en 1 week aan het eind van het jaar. 
De werknemer zet hiervoor in:

 • 1 vakantiedag op 30 december 2019
 • 3 atv-dagen (31 december 2019 en 2 en 3 januari 2020
 • 4 atv-dagen (28, 29, 30 en 31 december 2020).


Voor de collectieve wintersluiting in 2021 worden 2 weken verplicht in 2021 opgenomen: 1 week aan het begin van het jaar, en 1 week aan het eind van het jaar. 
De werknemer zet hiervoor in:

 • 2 vakantiedagen (4 en 5 januari 2021)
 • 3 atv-dagen (6, 7 en 8 januari 2021)
 • 1 vakantiedag (27 december 2021)
 • 4 atv-dagen (28, 29, 30 en 31 december 2021)

Afwijken van wintersluiting?

Je kan, uiteraard in overleg met je werknemers, afwijken van de collectieve wintersluiting als dit nodig is om opdrachtgevers (bijvoorbeeld scholen) tegemoet te komen. Je kunt ook afwijken van de collectieve wintersluiting als de door uitvoerend technische en administratief personeel (UTA) uitgevoerde taken in deze periode van het jaar noodzakelijk zijn voor de voortgang van de bedrijfsvoering.

In dat geval dien je je werknemers de gelegenheid om de eventueel gemiste vakantiedagen in het opvolgende jaar, uiterlijk in week 10, alsnog aaneengesloten op te nemen.

 

Cao of arbeidsovereenkomst?

Indien er in een individuele arbeidsovereenkomst (die tijdens de algemeen verbindende verklaring is afgesloten) in positieve zin wordt afgeweken van de gebruikte schilders-cao, gaat dat positieve deel boven de cao. Arbeidsvoorwaarden afgesproken ná afloop van de cao zijn niet gebonden aan de cao en mogen dus afwijken in positieve en negatieve zin.

Huidige CAO voor schilders

CAO USAG

Per september 2020 algemeen verbindend verklaard

In dit zogenaamde fonds-cao staan regelingen beschreven waarvoor premie wordt geheven. Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Denk daarbij aan een collectieve ongevallenverzekering en instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid zoals de loopbaancheck en de Gezondheids- en Bodycheck (PAGO).

Alle werkgevers die schilders-, afwerkings- en glaszetwerkzaamheden uitvoeren zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de Stichting USAG. Deze bijdrage wordt vastgesteld door CAO-partijen OnderhoudNL en LBV. Het bestuur van de stichting bestaat uit 'afgevaardigden' van deze twee laatstgenoemde partijen. De premie is een percentage van het door de werkgever aan de werknemer te betalen loon. Over 2020 bedraagt deze 0,5% van het loon waarvan 0,08 procentpunt wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Voorbeeld: Als een gemiddelde werknemer een SV jaarloon van ongeveer € 38.500,- heeft, dan is dit dus een premie van € 192,50 per werknemer per jaar.

Deze jaarlijkse bijdrage wordt berekend naar aanleiding van de door de werkgever in te dienen gegevens. Werkgevers zijn dus verplicht opgave te doen van de loonsom én het jaarloon van in dienst zijnde werknemers. Ook de namen, adressen en mailadressen van de werknemers moeten worden ingediend. Doe je dit niet, is de Stichting USAG gerechtigd de bijdrage zelf vast te stellen. Let op: Bij niet tijdige betaling kan men rente berekenen én 15% van de nota met een minimum van 500 euro vorderen.

Dien hier je gegevens in

Verplichte ongevallenverzekering

Alle werkgevers zijn ook verplicht de collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Enkele bijzonderheden hiervan:

 • Geldt voor werknemers met dienstbetrekking bij een bedrijf dat onder de CAO valt, dus niet inleen-, en uitzendkrachten, zzp’ers, etc..
 • Uitkering bij overlijden (€ 33.000,-) of blijvende invaliditeit (verzekerd bedrag € 66.000,- waarbij de uitkering afhankelijk is van de mate van blijvende invaliditeit) door een ongeval.  
 • 24 uurs dekking, dus zowel recht op een uitkering als ongeval binnen als buiten het werk plaatsvindt.
 • Premie is inbegrepen in de USAG premie, is dus nu 0,5% over de loonsom van de werknemer.

PAGO, loopbaancheck en adviesgesprek

Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Dit trachten zij te doen door een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), een loopbaancheck en een adviesgesprek. Werkgevers zijn verplicht dit de werknemers aan te bieden en hen hiervoor aan te melden. Echter, deelname hieraan door de werknemer is op vrijwillige basis.

Een PAGO is een keuring voor het voorkomen van gezondheidsschade in het werk. Dit bevat o.a. een biometrisch en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?

Neem contact op!

Is de informatie in onze kennisbank niet datgene wat je zocht of wil je gewoon meer over een onderwerp weten, neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.