Cao informatie

De cao voor schilders,- afwerkings,- vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven

In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen. Wij zetten op een rij welke cao momenteel geldt en welke gevolgen dat heeft voor je bedrijf. De huidige cao is per oktober 2021 ingegaan en loopt tot en met oktober 2025.

Loonsverhoging 2023

Schilders in loondienst zijn per 1 januari maar liefst 10,3 procent meer gaan verdienen. Dit getal is gelijk aan het gemiddelde inflatiecijfer tussen juli 2021 en juni 2022. Dit is zo afgesproken tussen cao-partijen OnderhoudNL, LBV, FNV en CNV. Bekijk via onderstaande knop de actuele loontabellen

LET OP: Voor een medewerker die BUITEN de loonschalen valt (die bijvoorbeeld een hoger loon krijgt) geldt de loonsverhoging NIET. Tenzij deze 'buiten de loonschalen plaatsing' het gevolg is van een FUWA-toeslag. Dan krijgt hij/zij wel een loonsverhoging. De verhoging geldt overigens ook op de FUWA-toeslag zelf.

Een werkgever mag (in overleg) altijd positief afwijken van het loon en dus een hoger uurloon afspreken.

Loontabellen 2023

Collectieve wintersluiting

Niet meer in cao

Vanaf eind 2022 geldt er geen collectieve winterlsuiting meer. De werkgever is dan gerechtigd om in de winterperiode een periode van maximaal twee weken vast te stellen waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen. De werkgever is gerechtigd om na overleg met de werknemer(s) (indien aanwezig de OR of PVT) een extra week (5 dagen aaneengesloten) vast te stellen. Over deze niet-gewerkte dagen dient de werknemer meeruren, ATV-dagen en/of vakantiedagen op te nemen.

Download hier de cao SAVG

Vrije dagen in 2023

01-01-2023 zondag Nieuwjaarsdag
02-01-2023 maandag vakantiedag
03-01-2023 dinsdag Atv-dag
04-01-2023 woensdag Atv-dag
05-01-2023 donderdag Atv-dag
06-01-2023 vrijdag Atv-dag
07-04-2023 vrijdag Goede Vrijdag
09-04-2023 zondag Eerste Paasdag
10-04-2023 maandag Tweede Paasdag
27-04-2023 donderdag Koningsdag
18-05-2023 donderdag Hemelvaartdag
19-05-2023 vrijdag Verplichte vakantiedag
28-05-2023 zondag Eerste Pinksterdag
29-05-2023 maandag Tweede Pinksterdag
25-12-2023 maandag Eerste Kerstdag
26-12-2023 dinsdag Tweede Kerstdag
27-12-2023 woensdag Atv-dag
28-12-2023 donderdag Atv-dag
29-12-2023 vrijdag Atv-dag

Nieuwe regelingen in CAO SAVG

Naast de loonsverhoging van 2,75 procent per 1 januari 2022 zullen overige loonsverhogingen afhangen van prijsinflaties en prijsstijgingen. Dit betekent dus een automatische prijscompensatie. Ook het behalen van minder ziekteverzuim kan leiden tot een bonus op de lonen. 

Belangrijke nieuwe regelingen:

 • Een ‘regeling-vervroegd-uittreden’ voor het eerder stoppen met werken voor zware beroepen.
 • Een ‘generatiepact-regeling’, waarmee werknemers vrijwillig 80% kunnen gaan werken, 90% loon krijgen en 100% pensioenopbouw.

Deze regelingen zijn ingevoerd om een daling van het ziekteverzuim in de laatste arbeidsjaren te verminderen. Andere nieuwe regelingen:

 • Twee betaalde scholingsdagen per werknemer per jaar
 • Doorbetaald verlof bij overlijden van verwanten werknemer

Premie SUSAG

Tijdelijk lager dan gebruikelijk

Alle werkgevers die onder de nieuwe cao vallen zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de Stichting USAG. Deze bijdrage wordt vastgesteld door CAO-partijen OnderhoudNL, FNV, CNV en LBV.

Deze jaarlijkse bijdrage wordt berekend naar aanleiding van de door de werkgever in te dienen gegevens. Werkgevers zijn dus verplicht opgave te doen van de loonsom én het jaarloon van in dienst zijnde werknemers. Ook de namen, adressen en mailadressen van de werknemers moeten worden ingediend. Doe je dit niet, is de Stichting USAG gerechtigd de bijdrage zelf vast te stellen. Let op: Bij niet tijdige betaling kan men rente berekenen én 15% van de nota met een minimum van 500 euro vorderen.

De premies voor 2023:

Loonperiode 1 tot en met 7 (premiepauze)

 • Basispremie SUSAG  0,42%
 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) 0,00% (premiepauze)
 • Regeling Generatiepact 0,00% (premiepauze)

 

Loonperiode 8 tot en met 13 (volledige premie)

 • Basispremie SUSAG 0,42%
 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) 2,00%
 • Regeling Generatiepact 1,00%

Op de basispremie mag de werkgever 0,07% inhouden op het loon van de werknemer.

Dien hier je gegevens in

Verplichte ongevallenverzekering

Alle werkgevers zijn ook verplicht de collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Enkele bijzonderheden hiervan:

 • Geldt voor werknemers met dienstbetrekking bij een bedrijf dat onder de CAO valt, dus niet inleen-, en uitzendkrachten, zzp’ers, etc..
 • Uitkering bij overlijden (€ 33.000,-) of blijvende invaliditeit (verzekerd bedrag € 66.000,- waarbij de uitkering afhankelijk is van de mate van blijvende invaliditeit) door een ongeval.  
 • 24 uurs dekking, dus zowel recht op een uitkering als ongeval binnen als buiten het werk plaatsvindt.
 • Premie is inbegrepen in de USAG premie, is dus nu 0,5% over de loonsom van de werknemer.

PAGO, loopbaancheck en adviesgesprek

Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Dit trachten zij te doen door een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), een loopbaancheck en een adviesgesprek. Werkgevers zijn verplicht dit de werknemers aan te bieden en hen hiervoor aan te melden. Echter, deelname hieraan door de werknemer is op vrijwillige basis.

Een PAGO is een keuring voor het voorkomen van gezondheidsschade in het werk. Dit bevat o.a. een biometrisch en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?

Neem contact op!

Is de informatie in onze kennisbank niet datgene wat je zocht of wil je gewoon meer over een onderwerp weten, neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Onze partners