Klachten en geschillen

Schilderwerk is een ambachtsvak en bovendien mensenwerk. Een fout is dus niet onoverkomelijk. Hoe jouw bedrijf omgaat met klachten kan echter hét verschil maken voor jouw opdrachtgever. Wat kun je het beste doen bij het ontvangen van klachten en wat kan De Betere Schilder hierin voor jouw schildersbedrijf betekenen?

Gebreken herstellen

Allereerst is het van groot belang dat je rekening houdt met het feit dat een opdrachtgever wettelijk verplicht is je in de gelegenheid te stellen de gebreken op te lossen alvorens hij of zij andere maatregelen neemt. Het oplossen van gebreken mag bovendien plaatsvinden op de door jou bepaalde wijze, rekening houdend met de eisen voor goed en deugdelijk werk en de afgesloten overeenkomst.
Wij adviseren een dergelijke situatie altijd zorgvuldig te behandelen en vooral gebruik te maken van dit recht. Mocht deze eerste fase niet tot het gewenste resultaat leiden is het voor de opdrachtgever mogelijk een formele klacht bij Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder in te dienen.

Klachtenprocedure

Geschillen tussen opdrachtgever en jouw bedrijf, als garantiegever, over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door jouw bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de opdrachtgever en jouw schildersbedrijf aanhangig worden gemaakt bij De Betere Schilder. Hierbij moet rekening gehouden worden met de navolgende zaken:

  • Een klacht of geschil wordt alleen in behandeling genomen, indien opdrachtgever diens klacht eerst bij de garantiegever heeft ingediend, maar deze geen bevredigende oplossing geboden heeft.
  • Nadat de klacht bij de garantiegever is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  • De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  • Voor de behandeling van een geschil, waarbij inspectie van het object vereist is, is van beide partijen een tevoren vastgestelde vergoeding verschuldigd.
  • Inspecties worden uitsluitend door een door de Betere Schilder erkend onafhankelijk bureau uitgevoerd. 
  • Alvorens tot inspectie over te gaan zal de geschillencommissie bemiddelen in de situatie
  • Uitsluitend de rechter dan wel de genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen
Klacht indienen

Onafhankelijke inspectie

Via het onafhankelijke Verf Advies Centrum

Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is het mogelijk een advies bij een geschil en onafhankelijke inspectie aan te vragen bij De Betere Schilder. De aanvraag voor een advies bij een geschil kan met behulp van het “Aanvraagformulier advies bij een geschil”, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Reglement bij geschillen. Het geschil wordt in behandeling genomen als het aanvraagformulier door beide partijen volledig is ingevuld en ondertekend.

De Betere Schilder blijft in alle gevallen het aanspreekpunt voor klachten, maar alleen in de vorm van bemiddeling. Komen partijen er met elkaar niet uit, kan een beroep gedaan worden op de geschillenregeling. De uitspraak die het VAC doet is bindend.

Het Verf Advies Centrum berekent kosten voor het behandelen van uw klacht én het uitvoeren van een onafhankelijke inspectie. Dit noemen wij behandelkosten. U ontvangt hiervoor van ons een factuur. De kosten (allen excl. btw) bedragen:

Inspectiekosten: €475,- per partij
Klachtengeld: €100,- per partij

Eventueel onbetaalde factuurbedragen van één der partijen zal in een apart depot worden gestort en wordt na de uitspraak beschikbaar gesteld.

Onze partners