Wat houdt de Wet WKB precies in?

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb geldt voor alle aannemers van bouwwerken, van zzp’er tot groot bedrijf. En voor schilders. Zij zijn ook aannemers van een bouwwerk. 

De Wkb heeft twee doelen. De bouw moet zelf aantoonbaar zorgen voor meer bouwkwaliteit. Ook krijgen opdrachtgevers een sterkere positie tegenover aannemers. De Wkb kiest een publiekrechtelijke- en een privaatrechtelijk weg om die doelen te bereiken.

PUBLIEK STELSEL WKB: KWALITEITSBORGER

Onder het publieke stelsel verschuift het toezicht op de bouw door gemeenten naar toezicht door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Hij toetst vooraf en tijdens de bouw of het bouwwerk in ieder geval voldoet aan het Bouwbesluit (Bbl onder de Wkb). Bij de oplevering geeft hij een verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan het Bbl. Zonder verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen en kan de gemeente handhaven. Dit stelsel geldt voor vergunningplichtige bouwwerken. In dit blog bespreek ik het private stelsel, omdat schilders meestal geen vergunning nodig hebben.

PRIVAAT STELSEL WKB: WIJZIGING REGELING AANNEMING VAN WERK

Het private stelsel versterkt de positie van opdrachtgevers. Hiervoor past de Wkb de wettelijke regeling van aanneming van het werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) op vijf onderdelen aan. Dit zijn de drie belangrijkste wijzigingen voor schilders.

1. Aanscherping waarschuwingsplicht

Als expert ben je verplicht om te voorkomen dat je opdrachtgever de fout in gaat zodat jij vakwerk kunt afleveren.

Nu moet je je opdrachtgever voldoende duidelijk en uitdrukkelijk waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van je opdrachtgever voor zover je die kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht aan met twee extra vereisten:

  1. Waarschuw schriftelijk en ondubbelzinnig, en:
  2. Wijs op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Zie je bijvoorbeeld beginnende houtrot? Waarschuw dan in heldere taal via een email, SMS, Whatsapp of een brief dat je beginnende houtrot hebt gezien. Zeg daarbij ook dat als je verder schildert zonder herstel van het houtrot, je geen vakwerk kunt afleveren. Doe je dat niet en lever je slecht werk af? Dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen.

2. Opleverdossier

Onder de Wkb moet je je opdrachtgever bij de oplevering een opleverdossier geven. Daarin zitten in ieder geval tekeningen en berekeningen van het werk, een beschrijving van de toegepaste materialen en de gebruiksfuncties. Je mag in de offerte of overeenkomst afspreken dat je geen opleverdossier geeft of een opleverdossier met een andere inhoud.

3. Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering

Nu ben je als schilder niet aansprakelijk voor gebreken die je opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever. Met de Wkb verandert dit. Je wordt aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze je niet zijn toe te rekenen. Je moet aantonen dat het gebrek er bij de oplevering niet was.

Tips voor schildersbedrijven

Onze 4 belangrijkste tips ter voorbereiding van de komst van de nieuwe wet:

  • Waarschuw voor mogelijke risico’s en gebreken per mail/whatsapp en bewaar dit goed.
  • Benoem in offertes expliciet dat je géén opleverdossier voorlegt of benoem wat je wel wilt voorleggen bij de oplevering. Houdt dit dossier actueel en overhandig dit bij oplevering.
  • Beelden maken van schilderwerk en mogelijke risicogebieden bij start en oplevering (zelfs als dit overduidelijk is)
  • Gebruik opleverformulier van De Betere Schilder en laat tekenen voor akkoord

Onze partners