Coronavirus en je schildersbedrijf

Geplaatst op 16 maart door Nick Polm.

De impact van het Coronavirus op het bedrijfsleven is groot. Via dit nieuwsbericht geven wij advies en antwoorden op de meest gestelde vragen hierover.

Algemeen advies

Wij ontvangen veel vragen van schilders over hoe om te gaan met het Coronavirus. Wat moet je bijvoorbeeld doen als men een klus afzegt? Op deze pagina daarom een overzicht van adviezen en de meest gestelde vragen.

Ons algemene advies luidt in ieder geval:

 • Pas de RIVM-maatregelen zoveel mogelijk toe; dus beperk contact, ook met je eigen personeel.
 • Ziekteverschijnselen? Ga direct naar huis en neem contact op met je huisarts.
 • Het werk neerleggen is niet nodig; maar toon begrip en maak afspraken indien je opdrachtgever hier wél om vraagt.
 • Maak je maatregelen bekend bij je opdrachtgever; geef bijvoorbeeld schriftelijk aan dat het buitenwerk doorgaat (rekening houdend met de nodige afstand) en dat binnenwerk moet worden verplaatst naar het najaar.

Informeer je opdrachtgevers

Gebruik de pdf/afbeelding die wij maakten voor communicatie naar je opdrachtgevers waarin je ze informeert over het virus en hoe jij hier mee omgaat.

Je kunt de afbeelding downloaden via onderstaande link.

Corona-maatregelen

Mogelijkheden voor compensatie

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.


Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WVT), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden.

Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers (BBZ)
Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden. Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag.
TIP: De BBZ kun je aanvragen als je als gevolg van het virus minder inkomsten hebt. Dit geldt ook als je wel kan door blijven werken en geldt ook als je partner wél een (hoog) inkomen heeft.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Uitstel betalen belasting
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%.

Uitstel van betaling pensioenpremie BPF Schilders
Je kunt per mail uitstel van betaling aanvragen voor het betalen van je pensioenpremie. Lees het nieuwsbericht hierover.

Geannuleerde opdracht?

Allereerst adviseren wij niet zélf een klus te annuleren. Hierdoor voorkom je de mogelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen en loop je uiteraard inkomsten mis. Maar als een opdrachtgever nu een klus annuleert, wat kun je dan doen? Maak sowieso duidelijke afspraken met je opdrachtgever en doe dat zo vroeg mogelijk. Maar daarnaast:

 • Het allerbelangrijkste; gebruik (onze) algemene voorwaarden te allen tijde, dan geldt:
 • je bent gerechtigd de in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 • Gebruik eventueel onze modelbrief ("Brief bij geannuleerde overeenkomst") hiervoor.

 • Maak een afspraak voor uitstel in plaats van afstel, hierdoor loop je de klus niet mis.
 • En last but not least; toon begrip voor de opdrachtgever.

Meest gestelde vragen

Wij zetten de meest gestelde vragen voor je op een rijtje.

 1. Moet ik mijn werk neerleggen als schildersbedrijf?
  • Nee. Zodra de wederpartij (opdrachtgever) hier wél om vraagt ben je gerechtigd gemaakte kosten in rekening te brengen. (Zie ook vorige alinea.)
 2. Kan ik uitstel krijgen voor mijn pensioenpremie via het BPF Schilders?
  • Ja dit kan, mail hiervoor naar incasso@bpfschilders.nl om uitstel aan te vragen. Officiële berichtgeving hierover volgt nog.
 3. Wat moet ik doen als ik geen werk meer heb voor mijn personeel?
  • Is jouw bedrijf zwaar getroffen door de impact van het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.
 4. Wat is de BMKB-regeling en hoe maak ik hier gebruik van?
  • De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met de regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken. Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening courant-krediet. Dat is het bedrag dat je rood mag staan. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank.
 5. Wanneer betaal ik een werknemer door die thuisblijft vanwege het corona-virus?
  • Als een werknemer zich ziek meldt vanwege het virus, gelden de normale regels bij ziekmelding.
   Is de werknemer in quarantaine(gebied) en is er een reële kans op besmetting, dan mag de werknemer thuisblijven en betaalt u als werkgever het loon door. Tip: probeer samen de kosten te dragen door vakantiedagen op te laten nemen.
   Is er geen gegronde reden om thuis te blijven, dan is de werknemer in principe verplicht om naar het werk te komen. Blijft een werknemer toch thuis uit voorzorg, dan kan deze vakantiedagen opnemen. 
 6. Wat als werknemers thuisblijven omdat de scholen dicht zijn?
  • In dit geval kunnen werknemers calamiteitenverlof opnemen, omdat dit een uitzonderlijke situatie is. Echter, dit verlof is vanuit Cao SAG onbetaald. Vaak is dit verlof slechts een aantal uur (bijv. als een waterleiding thuis springt) of voor zolang het nodig is om opvang te regelen.
Meer nieuws
easyqlimitededitionmodelleermessenset.png
Hoera, Repair Care is 35 jaar!

Repair Care heeft iets te vieren: 35 jaar toewijding aan innovatie ...

Lees dit bericht
training-smc.jpg
De Betere Schilder nu erkend opleider: gesubsidieerd wrappen en spuiten

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder is door Stichting Mijn Car...

Lees dit bericht
nsvp2024.png
Inschrijven voor Nationale SchildersVakprijs weer mogelijk

Vanaf vandaag kunnen schilders met hun project weer meedingen naar ...

Lees dit bericht