Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Klachtenprocedure

Schilderwerk is een ambachtsvak en bovendien mensenwerk. Een fout is dus niet onoverkomelijk. Hoe uw bedrijf omgaat met klachten kan echter hét verschil maken voor uw opdrachtgever. Wat kunt u het beste doen bij het ontvangen van klachten en wat kan De Betere Schilder voor uw schildersbedrijf betekenen?

Gebreken herstellen

Allereerst is het van groot belang dat u rekening houdt met het feit dat een opdrachtgever wettelijk verplicht is u in de gelegenheid te stellen de gebreken op te lossen alvorens hij of zij andere maatregelen neemt. Het oplossen van gebreken mag bovendien plaatsvinden op de door u bepaalde wijze, rekening houdend met de eisen voor goed en deugdelijk werk en de afgesloten overeenkomst. Wij adviseren een dergelijke situatie altijd zorgvuldig te behandelen en vooral gebruik te maken van dit recht. Mocht deze eerste fase niet tot het gewenste resultaat leiden is het voor opdrachtgever mogelijk een formele klacht bij Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder in te dienen.

Klachtenprocedure

Geschillen tussen opdrachtgever en uw bedrijf, als garantiegever, over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door uw bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de opdrachtgever en uw schildersbedrijf aanhangig worden gemaakt bij De Betere Schilder. Hierbij moet rekening gehouden worden met de navolgende zaken:

 

 • Een klacht of geschil wordt alleen in behandeling genomen, indien opdrachtgever diens klacht eerst bij de garantiegever heeft ingediend, maar deze geen bevredigende oplossing geboden heeft.
 • Nadat de klacht bij de garantiegever is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • Voor de behandeling van een geschil, waarbij inspectie van het object vereist is, is van beide partijen een tevoren vastgestelde vergoeding verschuldigd.
 • Inspecties worden uitsluitend door een door de Betere Schilder erkend onafhankelijk bureau uitgevoerd. 
 • Alvorens tot inspectie over te gaan zal de geschillencommissie bemiddelen in de situatie
 • Uitsluitend de rechter dan wel de genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen

Klacht indienen

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

 • IJzerksterk keurmerk
 • Offerte-aanvragen
 • Incassohulp
 • Gratis klantreviews
 • Landelijke uitstraling
 • Handige documenten
 • Altijd op de hoogte
 • Materiaal op maat
 • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!